Masaż leczniczy biurowy
20 min
30 zł
O NAS

Regulamin dla klientów Nokia:

1. TERMINY:  Usługi masażu leczniczego i fizjoterapii w firmie Nokia prowadzone będą:

a) AL. POKOJU 78, w każdy PIĄTEK godz 9-17 w pokojach na pierwszym piętrze (Pluto lub Moon)

b) BOBRZYŃSKIEGO 46, w każdy CZWARTEK godz 10-17 w pokojach przy recepcji na parterze (Exterior 03)

2. Każdy użytkownik celem umówienia się na usługę musi zarejestrować się na stronie https://betterbody.nakiedy.pl/ podając maila oraz numer telefonu. Użytkownik ma prawo korzystać z usług wyłącznie po uprzednim wpisaniu się w dostępny termin w kalendarzu specjalisty.

3. Użytkownik ma prawo korzystać z usług wyłącznie po uiszczeniu uprzednio zapłaty za usługę. Płatności można dokonać online poprzez system Przelewy24 lub gotówką ODLICZNONĄ KWOTĄ bezpośrednio u specjalisty.

4. Dane zostaną wykorzystane jednie na potrzeby świadczenia usług przez BetterBody.pl takich jak przypominanie o wizycie oraz informowania o zmianach lub dodatkowych możliwościach i ofertach.

5. Każdy użytkownik celem odwołania zapisanej usługi musi zalogować się na stronie https://betterbody.nakiedy.pl/ i anulować usługę. Usługa nie odwołana z 48 godzinnym wyprzedzeniem uznana będzie za odbytą i wniesiona opłata nie będzie podlegać zwrotowi.

6. Wszelkie sugestie, kwestie sporne lub skargi formalne należy kierować PISEMNIE na adres mailowy: hello@betterbody.pl

7. Uprawnienie do korzystania z usług ustaje z chwilą zakończenia umowy.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Studio Better Body oraz Sklep Internetowy dostępne pod adresem internetowym https://betterbody.nakiedy.pl/ (dalej: betterbody.pl) prowadzony jest przez firmę Elite Fitness Association Patrycja Adamek z siedzibą przy ul. Jana Zygmunta Robla 2A, 30-218 Kraków, NIP: 6912293093, REGON: 365054823

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów indywidualnych, klientów grupowych, podomiotów dokonujących zakupu usług u Partnerów biznesowych Better Body i przedsiębiorców korzystających z usług studia Better Body i sklepu internetowego.

3. Better Body zwane dalej Studiem świadczy usługi w zakresie: treningu personalnego, zajęć fitness, zajęć na siłowni, masażu, fizjoterapii oraz porad dietetycznych.  Z usług Studia mają prawo korzystać chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Każdy Klient Better Body zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Studia.

5. Wykupienie karnetu lub usługi Better Body w studio, sklepie internetowym lub u Partnera Better Body jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Studia.

6. Wszystkie oferty betterbody.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. W zajęciach oferowanych przez  Studio mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i nie mają przeciwwskazań lekarskich. W przypadku zatajenia takich przeciwwskazań za pojawienie się uszczerbku na zdrowiu odpowiada klient. Studio nie odpowiada za kontuzje uczestników doznane podczas zajęć.

8. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu na zajęcia. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

9. Karnety wystawione są na czas określony. Studio jednocześnie zastrzega sobie prawo iż może być ono nieczynne w okresach świątecznych. Usługi niewykorzystane w terminie uznane są za wykorzystane.

10. Klientowi w sytuacjach wyjątkowych przysługuje prawo do wnioskowania o przedłużenie

11. Karnet ma formę imienną i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody właściciela studia.

12. Studio zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafiku zajęć.

13. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Studio prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. FV wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji studia lub wysyłane na adres mailowy klienta.

14. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać telefonicznie minimum 48godziny wcześniej. W przypadku gdy klienci zapisali się na usługę i nie odwołali jej przed upływem 48 godzin od planowanego terminu jej wykonania usługa ta zostaje im naliczona i uznana za wykonaną.

15. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność klienta na usłudze. Klientowi, który nie pojawił się na usłudze lub odwołał wizytę z niezachowaniem terminu 24 godzin nie przysługuje zwrot kosztów.

16. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Elite Fitness Association Patrycja Adamek z siedzibą przy ul. Jana Zygmunta Robla 2A, 30-218 Kraków, NIP: 6912293093, REGON: 365054823

17. Gromadzone są dane osobowe takie jak Imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz wiek (niezbędny by określić prawidłowo możliwy zakres świadczonych usług).

18. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
    a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru lub usługi,
    b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
    c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
    d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
    e) umówienia klienta na usługę oraz przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów celem umówienia klienta na usługi w przyszłości.

19. Za zgodą udzieloną przez Klienta w momencie dokonania zakupu usługi zgromadzone dane osobowe są również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Studiem.

20. Klient ma prawo do wglądu edycji i usunięcia swoich danych osobowych oraz wycofania zgody na konkretne działania w dowolnym momencie na każde żądanie a Studio zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania żądania klienta.

  II. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystanie z usług Better Body równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinet masażu oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

2. W trosce o wysoką jakość usług klient jest zobowiązany przyjść przed umówioną godziną w celu przygotowania się do usługi. Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku usługa zostanie skrócona o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed/po usłudze oraz czas samej usługi.

3. Klienci Studia zobowiązani są do przestrzegania zaleceń lekarza, trenera, masażysty, rehabilitanta dietetyka lub innych pracowników Studia.

4. Klienci Studia zobowiązani są do poinformowania specjalisty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do usługi.

5. Specjalista ma prawo odmówić wykonania usługi i zażądać skierowania lub zgody na dane grupy usług od lekarza specjalisty.

6. Studio zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania usługi jeśli spotka się z zachowanie nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje ( propozycje seksualne , agresja itp.)

7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w gabinetach.

III. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie Regulaminem.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.  Studio udostępnia następujące sposoby płatności:
    Płatność gotówką ODLICZONĄ KWOTĄ u specjalisty
    Płatność przelewem online systemem Płatności24

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta i wewnętrznym regulaminem firmy, Kupujący może odstąpić, bez podania przyczyny, od zakupu 48 h przed jej realizacją bez konsekwencji finansowych.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać na adres mailowy: hello@betterbody.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres Sprzedającego wskazany w §1 niniejszego regulaminu, Formularz Odstąpienia Od Umowy

3. Po otrzymaniu formularza w w/w czasie, zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące niezrealizowanej usługi.

4. Koszty produktu zostaną zwrócone do Klientanie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta.

5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem

6. Usługi nieodwołane w czasie 48 h przed terminem realizacji traktowane są jako odbyte i w razie nieobecności klienta Sprzedawca nie jest zobowiązany do dokonania zwrotu dokonanej przez klienta zapłaty za usługę.

7. W razie niemożności odbycia usługi można przekazać ją innemu pracownikowi firmy Nokia.


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@betterbody.pl lub też pisemnie na adres: Better Body, Jana Zygmunta Robla 2A, 30-218 Kraków

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zwraca opłatę za daną usługę. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy lub Studio zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
    a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
    b) Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
    c) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
    d) W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego lub/i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

DANE ADRESOWE

ul. J.Z. Robla 2 A
30-218 Kraków

tel. 733900011
hello@betterbody.pl
http://www.betterbody.pl

GODZINY OTWARCIA

Czwartek: 09:00-17:00

Piątek: 09:00-17:00